Kvinnan i
Samarien
(Joh 4:1-42)

Vid brunnen

The woman
in Samaria
(John 4:1-42)

Johannes evangelium
och Uppenbarelseboken

Ord och bokstäver, tal och tecken
i ljuset av grekiska bibeltexter

Välkommen till BG Asks hemsida
www.johnbible.se

Svensk version

The Gospel of John
and the Revelation

Words and letters, numbers and signs
in the light of Greek Bible texts

Welcome to BG Ask's site
www.johnbible.se

English abridged version